ഓണം

  കേരളത്തിലെ ഹിന്ദുക്കൾ പ്രധാനമായും ആഘോഷിക്കുന്ന വാർഷിക ഇന്ത്യൻ വിളവെടുപ്പ് ഉത്സവമാണ് ഓണം. കേരളീയരുടെ ഒരു പ്രധാന വാർഷിക പരിപാടി, ഇത് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക ഉത്സവമാണ...
Read More

വിനായക ചതുർത്ഥി

ഗണേശ ചതുർത്ഥി, വിനായക ചതുർത്ഥി അല്ലെങ്കിൽ ഗണേശോത്സവം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു, ഹിന്ദു ദേവനായ ഗണപതിയു ടെ ജനനത്തെ അനുസ്മരിക്കുന്ന ഒരു ഹിന്ദു ഉത്സവമാണ്. ഗണപതിയുടെ കളിമൺ വിഗ്രഹങ്ങൾ സ്വകാര്യമായി വീടുകള...
Read More

ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തി

മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ ഒൻപതാമത്തെ അവതാരമായ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ജന്മദിവസമാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ജന്മാഷ്ടമി ആയി ഹിന്ദുക്കൾ ആഘോഷിക്കുന്നത്.  ചിങ്ങമാസത്തിൽ കൃഷ്ണപക്ഷത്തിലെ അഷ്ടമി തിഥി വരുന്ന രോഹിണി നക്ഷത്രദിവസത്തിൽ ആഘോഷിക്...
Read More

രാമായണ മാസം

കര്‍ക്കിടകം – വറുതിപിടിമുറുക്കുന്ന ആടി മാസം – ഹൈന്ദവരെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് പുണ്യമാസമാണ്. പൊതുവേ കേരളീയരാണ് കര്‍ക്കിടക മാസത്തെ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ആചരിക്കുന്നത്. ഈ മാസത്തെ രാമായണ മാസമായി ആചരിക്കുന്നു. ...
Read More